Ve Fincentrum & Swiss Life Select, jakož i v celé skupině Swiss Life, přisuzujeme velký význam zodpovědnému chování a pomoci lidem, kteří nemohou vést život podle vlastních představ. 

Tato naše vize se zobrazuje v našich obchodních aktivitách, sociálním chování, v roli jako zaměstnavatele nebo v přístupu k životnímu prostředí.

charitativni-konto-swisslife

Pomáháme potřebným 

Swiss Life a její pracovníci podporují druhé v nouzi. Na lidech, kteří nemohou žít nezávislý život a potřebují naši pomoc nám záleží.  Proto naši pracovníci dobrovolně přispívají částí svého platu a tím vytvářejí hlavní ekonomický základ pro realizaci dobročinných projektů. Veškeré náklady na správu přebíráme my. Příspěvky pracovníků slouží přímo na realizaci jednotlivách projektů pomoci.  Ty realizujeme  s neziskovými organizacemi, nadacemi, nemocnicemi či domy pro seniory. Chceme společně podpořit ty nejpotřebnější z nás. 

Kde pomáháme

Tato stránka vyžaduje přijímání souborů cookie. Nastavení cookies

Ellinka červenec 21

Spolek Majoránek

Spolek Majoránek, který díky nám mohl poskytnout hipoterapii dvouletým, předčasně narozeným dvojčátkům Elle a Emmě. Při hipoterapii jsou využívány účinky trojrozměrného pohybu koňského hřbetu. Dochází k podpoře vývoje vzpřimování, zlepšení rovnováhy a koordinace. Koňský hřbet funguje jako labilní plocha, které je třeba se neustále přizpůsobovat, čímž dochází k aktivaci svalů hlubokého stabilizačního systému. Současně kůň prohřívá spastické svaly, které se pak lépe uvolňují. 

F.Doubek_1

Spolek plavání a sportu Jesenice

 Mladého muže Františka ze Spolku plavání a sportu Jesenice. František trpí dětskou mozkovou obrnou a potřebuje neustálý dohled. Pravidelné rehabilitace mu velmi pomáhají ve zlepšení fyzické zdatnosti a zkvalitňují jeho život nejen jemu ale i jeho blízkým. Díky naší podpoře mohl absolvovat dvoutýdenní rehabilitační pobyt i s nutným doprovodem.

lůžko_Nemocnice_Strakonice_2

Nemocnice Strakonice

Dvě polohovatelná dětská lůžka TOM 2 slouží v rámci intenzivní péče dětem s pohybovým a mentálním postižením a přispívají k vyšší úrovni péče o hospitalizované malé pacienty.

NF_Zlatá_hvězda_3_

Nadační fond Zlatá hvězda Benešov

Malou Evinku, která se narodila se vzácným neurologickým onemocněním způsobujícím těžké kombinované postižení. Prostřednictvím Nadačního fondu Zlatá hvězda Benešov jsme Evince pořídili speciální kočárek, který jí i její rodině usnadní každodenní život a dopřeje jim mobility nejen pro potřeby nejrůznějších terapií, ale i obyčejného výletu do přírody či za zábavou.

1

Hospic sv. Štěpána

 Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích je nestátní zdravotnické zařízení, které již 20 let poskytuje svým pacientům paliativní péči. Péči o nevyléčitelně nemocné pacienty se věnuje jak v rámci lůžkové části, tak v podobě mobilní domácí hospicové služby. I díky naší podpoře mohl být zajištěn její stabilní provoz po celý rok 2021.

charitativni-konto-swisslife

Nadační fond Pink Bubble

Všestrannou podporu dětem, náctiletým a mladým dospělým pacientům, kterým do života vstoupilo onkologické onemocnění poskytuje Nadační fond Pink Bubble.  Prostřednictvím charitativního konta jsme přispěli k dovybavení terapeutické zahrady s herními a volnočasovými prvky ve FN Motol, kterou fond dlouhodobě buduje, a která slouží malým pacientům a jejich rodičům. Altán, který bude z našich prostředků pořízen, bude sloužit jako příjemná, zastíněná odpočívárna, která na zahradě dosud chyběla.

Vyskytla se chyba. Prosím, zkuste to později.

Společenská odpovědnost a udržitelnost

Partnerschaft

Udržitelnost považujeme za nedílnou součást naší kultury řízení

Prostřednictvím našich rad, služeb a produktů umožňujeme lidem vést život, jaký si sami zvolí, a naše vztahy s klienty, ať se jedná o soukromé osoby, firmy, nebo instituce, často přetrvávají několik desetiletí. V našem podnikání je udržitelné a prozíravé řízení základem, na němž stojí náš dlouhodobý úspěch. Firemní odpovědnost proto považujeme za nedílnou součást firemního řízení a snažíme se, aby naše jednání v podnikání bylo udržitelné a odpovědné

Naše strategie udržitelnosti se zakládá na čtyřech stěžejních bodech

 • Společnost Fincentrum & Swiss Life Select je součástí skupiny Swiss Life (dále také jen „Swiss Life“ nebo „skupina“), která vytyčila své principy udržitelnosti ve skupinové strategii udržitelnosti. Tato strategie sestává z následujících čtyř dílčích oblastí: udržitelnost v obchodních aktivitách, udržitelnost jako zaměstnavatel, udržitelnost ve společnosti a udržitelnost ve vztahu k životnímu prostředí.
 • Řídicímorgánem v otázkách udržitelnosti je výkonná rada skupiny pod vedením výkonného ředitele skupiny. Struktura pokrývající celou skupinu složená ze specialistů na udržitelnost spolu se zástupci všech divizí zajišťuje, aby opatření, o nichž bylo rozhodnuto na úrovni skupiny, byla místně implementována v jednotlivých divizích.

Swiss Life se zapojuje do celé řady iniciativ zaměřených na udržitelnost

 • Zapojenído dialogu prostřednictvím pečlivě zvolených sítí umožňuje Swiss Life lépe pochopit požadavky a očekávání v souvislosti s životním prostředím a sociálními otázkami a rychle reagovat na výzvy a změny situace.
 • Swiss Life je členem a jedním ze signatářů celé řady iniciativ, například Principles for Responsible Investment (PRI), Principles of Sustainable Insurance (PSI) a UN Global Compact (UNGC). V souladu se standardy, které vytyčují iniciativy Global Reporting Initiative (GRI) a Sustainability Accounting Standards Board (SASB, s platností od roku 2021) a evropská směrnice o nefinančním reportingu (NFRD), navíc Swiss Life (od roku 2021) publikuje zprávu týkající se klimatu, jež odpovídá doporučením pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací v souvislosti se změnou klimatu (TCFD).
Naše strategie odpovědného investování zajišťuje systematickou integraci faktorů ESG
 
 • Swiss Life ve své investiční strategii systematicky zvažuje faktory týkající se životního prostředí, sociální oblasti a řízení (Environmental, Social, and Governance, ESG). Faktory ESG jsou součástí investičního procesu u 90 % všech aktiv, která spravují správci aktiv ve Swiss Life. Integrace těchto nefinančních faktorů do investičního procesu spolu s používáním tradičních klíčových finančních údajů podporuje včasné rozpoznávání a vyhodnocování rizik a příležitostí a pomáhá identifikovat v investičním portfoliu dlouhodobé hrozby a příležitosti. Z toho plynoucí integraci faktorů ESG ve Swiss Life dokládá například hodnocení A+ v modulu Strategie a řízení iniciativy PRI.

Swiss Life schvaluje základní principy respektování lidských práv

 • Swiss Life neinvestuje do státních dluhopisů vydaných zeměmi, na něž Rada bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Evropská unie uvalila sankce. Swiss Life se také může rozhodnout, že země omezí i na základě dalších důvodů, jako je porušování základních práv, nedodržování zásad právního státu nebo závažné porušování lidských práv. Investiční omezení se také vztahují na společnosti zapojené do obchodů s kontroverzními zbraněmi (jako jsou nášlapné miny, kazetová munice nebo jaderné, chemické a biologické zbraně).
 • Od společností, do kterých investuje, navíc Swiss Life očekává, že budou dodržovat Všeobecnou deklaraci lidských práv, hlavní zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv a také základní pracovní normy Mezinárodní organizace práce. Investice do společností, které tyto normy významně nebo systematicky porušují, které byly zapojeny do kontroverzních obchodů nebo které mají nízké celkové hodnocení ESG, mohou buď být omezeny, nebo mohou být zvoleny jako cíle aktivit vedoucích ke zlepšení.

Swiss Life podporuje ambice a cíle Pařížské dohody o klimatu

 • Swiss Life jako vlastník aktiv zavedla strategii postupného vyřazení energetického uhlí ze svého portfolia dluhopisů, což znamená, že nebude investovat do nových dluhopisů společností, které více než 10 % svých příjmů získávají z těžby a prodeje energetického uhlí externím stranám.
 • Swiss Life chce do konce roku 2023 zvýšit investice do zelených dluhopisů ve svém vlastním dluhopisovém portfoliu na úroveň 2 mld. CHF a monitoruje náročnost svých aktiv vůči CO2.
 • Jako velký vlastník nemovitostí pokračuje Swiss Life ve své snaze o zvýšení udržitelnosti svého portfolia nemovitostí v nových projektech i prostřednictvím modernizace stávajících nemovitostí. Swiss Life se snaží šetřit přírodní zdroje a soustavně podporuje používání obnovitelných zdrojů energie.
SL_Actuaries_PEO_01_SP1A9876_3c

Swiss Life chce při své činnosti aktivně přispívat ke snižování emisí CO2

 • Swiss Life je na dobré cestě v plnění svého interního cíle snížit v období 2016 až 2021 emise skleníkových plynů v přepočtu na plné pracovní úvazky o 10 %. To zahrnuje přechod na 100% používání elektřiny z obnovitelných zdrojů v budovách Swiss Life a snížení spotřeby fosilních paliv v obchodních prostorách. Swiss Life se navíc snaží snížit své emise uhlíku v důsledku služebních cest a v této souvislosti zahájila odpovídající iniciativy.

Naše pojistné portfolio je v souladu s našimi standardy a hodnotami

 • Kromě aplikace tradičních lékařských a finančních standardů, zvažuje Swiss Life ve své strategii upisování také aspekty ESG a je signatářem iniciativy Principles of Sustainable Insurance. 
 • Swiss Life si uvědomuje svou sociální odpovědnost a chce podporovat lidi s pomocí svých služeb a produktů, ale nechce diskriminovat jednotlivce za to, že pracují pro určité společnosti nebo v určitých sektorech. Swiss Life se zaměřuje na informace související s udržitelností a rozšiřování povědomí mezi svými klienty a věří, že komunikace s klienty je účinnější než systematické vylučování společností či segmentů z našich služeb, které způsobuje, že zaměstnanci takových společností nemají přístup ke krytí rizik

Swiss Life nepřetržitě zlepšuje svá skóre v oblasti udržitelnosti

 • V průběhu posledních několika let zvýšila Swiss Life svá skóre v relevantních hodnoceních udržitelnosti a překračuje referenční hodnoty v odvětví.

Informace ke grafu:
1) Organizace Sustainalytics přestala vydávat své zprávy hodnocení ESG a od roku 2020 vydává pro společnosti jen zprávy hodnocení rizik ESG. Výsledky proto již nelze porovnávat s předchozími roky. Hodnocení rizik ESG udává celkové skóre v rozmezí 0 až 100, ale v tomto případě platí, že lepší je nižší hodnota skóre. Skóre Swiss Life mělo v roce 2020 hodnotu 21, což značí střední riziko ESG.

ESG
ESG

Informace o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb

Faktory udržitelnosti jako jsou environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství, hrají stále důležitější roli, pokud jde o produkty, které umožňují klientům vytvářet kapitálovou hodnotu, tj. investiční nástroje, rezervotvorné pojistné produkty a doplňkové penzijní spoření. Společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s., IČO: 242 60 444, se sídlem na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00 (dále jen „FCSLS“) tuto oblast pečlivě sleduje a průběžně vyhodnocuje svoji strategii a cíle v této oblasti, aby byla schopna vhodně reagovat na případná rizika, která mohou nastat. Při poskytování investičního poradenství a rady u rezervotvorných pojistných produktů, resp. při zprostředkování produktů doplňkového penzijního spoření FCSLS zjišťuje preference klientů v oblasti udržitelnosti, aktuálně však v rámci těchto činností nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, a to s ohledem na skutečnost, že nedisponuje komplexními informacemi od tvůrců příslušných finančních produktů, které jsou FCSLS zprostředkovávány (investiční nástroje, rezervotvorné pojištění a doplňkové penzijní spoření). Obecně je ovšem třeba upozornit na to, že materializace rizik týkajících se udržitelnosti by v krajním případě mohla způsobit nižší nebo záporné zhodnocení investice.

Vzhledem k uvedenému nejsou rizika týkající se udržitelnosti zahrnuta ani do zásad odměňování FCSLS. Na výši odměny FCSLS, resp. jejích zaměstnanců, finančních poradců (vázaných zástupců) či členů volených orgánů, za zprostředkování finančních produktů nemají vliv rizika týkající se udržitelnosti.

Základní pojmy:

 • ESG označuje nefinanční kritéria, která měří dopad na životní prostředí (E – environmental), respekt k sociálním hodnotám (S – Social) a aspekty prospěšného řízení společností (G – Governance). Cíle v oblasti životního prostředí se zaměřují na zjišťování dopadů na životní prostředí, odpadové hospodářství a klimatické změny. Sociální cíle se zabývají schopností reagovat na celospolečenské výzvy, adaptovat korporátní postupy založené na transparentnosti, etice, respektování lidských práv, práv zaměstnanců, bezpečnosti práce, občanské společnosti apod. Aspekty prospěšného řízení společnosti se zaměřují na kulturu a způsob řízení společností, zásady odměňování manažerů, složení představenstva, kontrolní postupy, dodržování legislativy a etických norem, postupy k zamezování podvodů a minimalizaci střetu zájmů.
 • Udržitelná investice je investice do hospodářské činnosti, která přispívá k dosažení ESG cílů v tom smyslu, že investice významně nepoškozuje žádný environmentální nebo sociální cíl, a že společnosti, do nichž bylo investováno, dodržují zásady řádné správy a řízení.
 • Rizikem týkajícím se udržitelnosti se rozumí událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.